Vinny’s Gnocchi

Half Tray: $50.00Full Tray: $85.00